De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is de wettelijke vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen.

 

Samenstelling


De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en personeel.
De omvang van de mr is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, maar moet minimaal uit 4 personen bestaan. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met 6 mr-leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. 
Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De verkiezingen worden elk jaar in mei/juni gehouden. De zittingsduur in de mr is 3 jaar.


 

Taken van de mr


De mr praat mee over alles wat met het beleid van de school te maken heeft.
De directie moet elke belangrijke beslissing voorleggen aan de mr.
De mr kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.
Alle rechten en plichten van de mr staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).


 

Instemmingsrecht


Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.
Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. 

 


Adviesrecht


In een aantal gevallen moet de directie advies vragen aan de mr over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over de vakantieregeling.
De directie moet serieus reageren op elk advies dat de mr geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.


 

Initiatiefrecht


De mr heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. De enige voorwaarde is dat het over een onderwerp moet gaan waarover de directie kan beslissen.
Door gebruik te maken van het initiatiefrecht kiest de mr voor zichzelf een meer actieve rol.


Speerpunten van de MR op b.s. Leeve:


Vanuit de MR staan wij voor:

1. Het hogere doel, namelijk gelukkige kinderen, waaraan kwalitatief goed onderwijs wordt geboden en waar veiligheid (zowel emotioneel als fysiek) voorop staat. 

2. Dit kan bereikt worden door te investeren in de basis, namelijk de relatie tussen leerkracht en ouders, van waaruit het kind zich kan ontwikkelen

3. De MR is iets van ons samen: ouder-, leerkrachtgeleding en directie.

4. Wij vinden respectvolle communicatie hierin erg belangrijk.

5. De MR wenst informeel met elkaar om te gaan, echter formeel als het formeel moet zijn: het belang van de school staat voorop.Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.infowms.nl
Voor vragen over onze mr kunt u terecht bij mrleeve@swalmenroer.nl

 

Samenstelling MR, schooljaar 2017/2018

Leon Henskens, lid ouders
Alexander Ehlen, lid ouders, voorzitter
Monique Babic , lid ouders
Chrianne Adams, lid personeel, secretaris
Ton Schönwetter, lid personeel
Ivo Zeegers, lid personeel


Vergaderdata schooljaar 2017/2018

Woensdag 17 januari 2018
Dinsdag 27 februari 2018
Woensdag 25 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Woensdag 17 juni 2018

De vergaderingen starten om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

 
Hieronder vindt u de belangrijkste documenten voor het huidige schooljaar.
Deze worden tussentijds uitgebreid en aangepast waar nodig.

Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2017-2018